Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

I.

Általános rész


Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az adatkezelő?
Az Ön személyes adatainak kezelése során A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) jár el adatkezelőként.
Melyek az adatkezelő elérhetőségei?
A Főiskola székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
telefonszáma: +36 1 280-6712
honlapja: https://www.tkbf.hu/
elektronikus levelezési címe: tankapu@tkbf.hu
általános adatvédelmi tájékoztatója: https://www.tkbf.hu/foiskola/adatvedelmi-tajekoztato
Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?
A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Ki minősülhet érintettnek?
A Főiskola különösen az alábbi természetes személyek személyes adatait kezelheti:

 • Adatkezelő honlapjára regisztrálók,
 • Adatkezelő honlapját látogatók,
 • Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban vásárlók,
 • Hírlevélre feliratkozók,
 • Rendezvényre regisztrálók és azon résztvevők,
 • Elállási, felmondási jogukat gyakorlók,
 • Jogvitában érintett személyek.

Melyek a legfontosabb jogszabályok, előírások, amelyek szabályozzák a Főiskola. adatkezelési tevékenységét?
Az adatkezelést elsősorban az alábbi jogszabályok szabályozzák:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, (számviteli tv),
 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata (AASZ 2020.02.27)

Milyen elvek mentén végzi az adatkezelési tevékenységét a Főiskola?
A Főiskola az adatkezelést a következő elvek mentén végzi, meghozva az ezen elvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatok
a)     kezelése jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon történjen (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság),
b)     gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
c)     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság),
d)     pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság),
e)     tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság),
f)      kezelése oly módon történjen, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg),
g)     kezelésének fenti elveknek történő megfelelésért való felelősség tudatában, a megfelelés igazolására képesen kezeli (elszámoltathatóság).
Milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeli a Főiskola?
A jelen adatkezelési tájékoztató Különös részében kerül ismertetésre, hogy a Főiskola milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.
A Főiskola alkalmaz automatikus döntéshozatalt, illetve végez profilalkotás?
A Főiskola nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az érintettekről.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?
AFőiskola biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy a Főiskolára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk):
a)     tájékoztatáshoz való jog:
a Főiskola‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.
A Főiskola. akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, kivéve, ha a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia,
b)     hozzáféréshez való jog:
az érintett jogosult arra, hogy a Főiskolától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. A Főiskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Főiskola az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Főiskola – az érintett eltérő kérése hiányában ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így különösen a Főiskola ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait és szabadságait.
c)     hozzájárulás visszavonásához való jog:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Főiskola a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
d)     helyesbítéshez való jog:
az érintett kérheti, hogy a Főiskola indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,
e)     törléshez való jog:
az érintett kérheti, hogy a Főiskola indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Főiskolára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, a Főiskola az érintett adatát nem törölheti,
f)      elfeledtetéshez való jog:
ezen jog arra kötelezi a Főiskola, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,
g)     korlátozáshoz való jog:
az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Főiskola korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Főiskola. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a Főiskolának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Főiskola jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

h)     a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:
a Főiskola minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Főiskola tájékoztatja e címzettekről,
i)      adathordozhatósághoz való jog:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa a Főiskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Főiskola,
 • ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a Főiskolától a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

j)      tiltakozáshoz való jog:
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Főiskola vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján végzett feladata végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben a Főiskola a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
k)     jogorvoslathoz való jog:
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra jogosult.
Miként nyújthatja be az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, az adatkezelés adott hozzájárulásának a visszavonását?
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

 • postai úton a Főiskola címén,
 • személyesen a Főiskola székhelyén (1098 Budapest, Börzsöny u. 11.),
 • telefonon (+36 1 280-6712)
 • e-mailben: (tankapu@tkbf.hu)

Az érintett kérelmeinek kezelése
A Főiskola az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Főiskola a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Főiskola a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Főiskola nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Közös adatkezelés
A Főiskola nem végez közös adatkezelési tevékenységet.
Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?
A Főiskola főszabály szerint az alábbi pontban felsorolt adatfeldolgozókon kívül nem továbbítja személyes adatait semmilyen címzett részére. Kivételt képez ez alól, ha a Főiskola jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése körében köteles adatait továbbítani valamely hatóság, állami vagy más közigazgatási szerv részére.
Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő?
A Főiskola a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
A Főiskola kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó a Főiskola előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
A Főiskola] a következő vállalkozások adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe:

 • PSC CEE Korlátolt Felelősségű Társaság (Telephelye: 2475 Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22-30telefonszáma: +36 30 212 7437, elektronikus levelezési címe: info@psccee.com), tevékenység: informatikai szolgáltatás, frontend és backend felületek biztosítása adatkezelő honlapjának tekintetében.
 • NSE-Audit Kft. 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5. földszint 3.), tevékenység: számviteli szolgáltatás.
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.), tevékenység: tárhely-szolgáltatás.
 • Core Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 125.), tevékenység: rendszerfejlesztés és üzemeltetés.
 • FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), tevékenység: csomagküldemények szállítása, értesítés küldése várható szállításról.
 • GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.), tevékenység: csomagküldemények szállítása, értesítés küldése várható szállításról

Egy adott megbízás ellátásához a Főiskola jogosult a fentieken kívül eseti jelleggel egyéb adatfeldolgozót (pl. fordító, pénzügyi szakértő) is igénybe venni, amelyről a megbízás ellátása során egyedileg tájékoztatja az érintettet.
Az általa kezelt személyes adatokat a Főiskola továbbítja harmadik országba?
A Főiskola rendszeresen nem továbbít harmadik országba személyes adatokat, az esetleges egyedi adattovábbítás esetén külön tájékoztatást nyújt az érintettek számára a „Milyen jogok illetik meg az érintetteket?” című részben foglaltakkal összhangban.
Milyen intézkedéseket hoz a Főiskola az adatok védelme érdekében?
A Főiskola az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében egyebek között

 • a vállalatirányítási és dokumentum kezelő rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges,
 • a számítástechnikai eszközök használata egyedi jelszóhoz kötött,
 • az informatikai rendszer rendszeresen ellenőrzésre kerül adatvédelmi és IT-biztonsági szempontból,
 • a kártékony szoftverek elleni védelem biztosított,
 • fizikai hozzáférés-védelmi intézkedések (az épület szakaszolása, beléptetés, ajtók zárása) alkalmazása történik,
 • behatolás-jelző rendszer kerül alkalmazásra,
 • személyi biztonsági intézkedések valósulnak meg,
 • a feladatok teljesítéséhez megfelelő erőforrást biztosít, munkatársai vonatkozásában tudatosítja az adatbiztonság jelentőségét, követelményeit,
 • tűzvédelmi eszközök, tűzjelző alkalmazása történik,
 • dokumentumokhoz történő hozzáférések naplózása valósul meg,
 • biztonsági mentés külön adattárolóra történik.

A Főiskola a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok kezelésével okozott kárért ki tartozik felelősséggel?
A Főiskola a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és ha a jogsértés elismerésre vagy jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni a kárt. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52. §) követelhet. A felelősség a Főiskola az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli.
A Főiskola. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy a Főiskola székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
Kérjük, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdése esetén forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Adatvédelmi tisztviselőnket a következő elérhetőségeken keresheti: dr. Barta Péter (honlap: http://www.tkbf.hu/ e-mail: dpo@tkbe.hu )

II.

Különös rész

II/1. Honlapon történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Regisztrációval történő fiók létrehozása
Név, jelszó, lakcím, e-mail cím.
hozzájárulás (GDPR 6. cikk 1) a) pont)

Hozzájárulás visszavonásáig, illetve a regisztrált fiók törléséig

az adatszolgáltatás hiányában regisztrált fiók létrehozása, azzal megrendelés leadása nem lehetséges

II/2. Webáruházban történő megrendelés kapcsán kezelt adatok

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Webáruházban történő megrendelés teljesítése
Név, jelszó, lakcím, e-mail cím.
szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont)
Az elévülési idővel megegyező, azaz 5 év.
az adatok szolgáltatásának hiányában Ön nem tud megrendelést leadni Webáruházunkban.

II/3. Számviteli eljárások során kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Számviteli kötelezettségek teljesítése
számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben kezelt személyes adatok

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk 1) c) és Art, Számviteli tv)

A hivatkozott jogszabályokban meghatározott időtartam, jelenleg 8 év.
az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul.

II/4. Panaszok kezelése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Panaszok kezelése és kivizsgálása
Név, jelszó, lakcím, e-mail cím.
Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése
(GDPR 6. cikk c) pont),
valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) és (7) bekezdése
5 év.
Ön nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait

II/5. Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Újdonságokról, hírekről hírlevél küldése
Név, e-mail cím.
Hozzájárulás
(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése) továbbá 2001. évi CVIII. törvény - Ektv.)
Hozzájárulás visszavonásáig.
Ön nem kapja meg a továbbiakban hírleveleinket.

II/6. Honlapon alkalmazott sütik

Adatkezelés célja

Alkalmazott sütik, Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Felhasználói élmény növelése
Google Tag Manager script
Hozzájárulás
(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a jogos érdek (GDPR – 6. cikk f) bekezdés)
Sütikre lebontva
https://policies.google.com/privacy?gl=de
https://policies.google.com/privacy?gl=de

II/7. Termékek visszaküldése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Elállási jog gyakorlása esetén termékek visszaküldésének teljesítése
Név, jelszó, lakcím, e-mail cím.
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a jogos érdek (GDPR – 6. cikk f) bekezdés)
5 év.
Az adatok forrása az érintett. Amennyiben nem adja meg adatait, úgy nem áll módjában elállási jogát gyakorolni.